Obsługa klienta

ZADZWOŃ i ZAMÓW
(pon-pn 9:00-17:00)

(22) 299-49-70
501-130-422

Masz pytania? Napisz!

Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI TOWARU

Uprawnienia jakie przysługują Reklamującemu

W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z umową, Reklamujący może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Reklamujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Reklamujący żąda wymiany. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Reklamującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Reklamujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową (zrealizowanie żądania w wybrany sposób przez Reklamującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy),

 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Reklamującego,

 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany towaru,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Reklamującego.

Odstąpienie od umowy jest możliwe pod warunkiem, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


FORMULARZ REKLAMACYJNY z dnia …………….

(Prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

Dane Sprzedawcy:

MOUNT EXPERT, ul. Małej Łąki nr 72, 02-793 Warszawa, adres e-mail: info@ans.sklep.pl

Dane Reklamującego:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………

Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………...

Adres e-mail: ………………………………………………………………

Symbol zakupionego towaru: ………………………………………………..

Numer Paragonu/Faktury: …………………………………………………...

Data zawarcia umowy sprzedaży: ……………………………………………………………

Opis niezgodności towaru z umową:

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Termin stwierdzenia niezgodności towaru z umową: ………………………………………

Żądanie w związku z niezgodnością towaru z umową (proszę o zaznaczenie wybranej opcji):

 • usunięcie wady (naprawa),

 • wymiana towaru na nowy,

 • obniżenie ceny towaru o kwotę ……………… zł,

 • odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy (Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna).

W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, proszę o dokonanie zwrotu środków pieniężnych w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na numer rachunku, z którego dokonano wpłaty,

 • przelewem bankowym na inny rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • przez usługę PayU, na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty,

 • przez usługę PayNow, na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

…………………………………..

Data oraz podpis Reklamującego