Obsługa klienta

Wolisz zamówić przez telefon

22 29-94-970  (pon-pn 9-17)

Masz pytania? Napisz!

info@ans.sklep.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://ans.sklep.pl

2. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Rocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUNT EXPERT Tomasz Rocki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Małej Łąki 72, 02-793 Warszawa, NIP: 521-191-33-78, REGON: 389524760.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: info@ans.sklep.pl

 2. korespondencyjnie: MOUNT EXPERT Tomasz Rocki, ul. Małej Łąki 72, 02-793 Warszawa

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu świadczenia usługi Konta w Sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

 2. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

 3. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

 4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

 5. w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kierowaniu wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe (usługa Newsletter), na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

 6. w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,

 7. korzystania z usługi dodawania opinii o produkcie, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi dodawania opinii o produkcie,

 8. korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt,

 9. w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

 10. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 11. w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

 12. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

§ 4 Zakres przetwarzanych danych

1. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe:

 1. w przypadku rejestracji Konta, Klient podaje: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny,

 2. w przypadku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, Klient podaje: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych obejmuje dodatkowo nazwę Przedsiębiorcy, oraz numer NIP,

 3. w przypadku usługi Newsletter, Klient podaje jedynie adres e-mail,

 4. w przypadku usługi dodawania opinii o produkcie, Klient podaje: imię, nazwisko,

 5. w przypadku usługi zapytaj o produkt, Klient podaje: adres e-mail, numer telefonu,

 6. w przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje jedynie adres e-mail,

 7. w przypadku wyrażenia opinii o zawartej umowie sprzedaży, Klient podaje: adres e-mail, imię, nazwisko, nr zamówienia,

 8. w celu dochodzenia roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z Sklepu internetowego takie jak: imię nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenie wynika ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usługi.

2. Ponadto, mogą być również pobierane dodatkowe informacje takie jak: Adres IP przypisany do komputera Klienta, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

§ 5 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

 2. rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,

 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 6 Odbiorcy danych

1. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towaru do Klienta,

 2. podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, w przypadku, gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych,

 3. dostawców systemu ankiet opiniujących, w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na opinię o zawartej umowie sprzedaży,

 4. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 5. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak:

 1. usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych,

 2. podmiotom realizującym kampanie marketingowe w zakresie usług marketingowych,

 3. podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.

§ 7 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu (art. 15 RODO),

 2. do sprostowania (art. 16 RODO),

 3. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,

 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 2. do cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

 3. do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z usługi dostępnej w Sklepie) chce skorzystać.

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ans.sklep.pl

 2. pisemnie na adres: MOUNT EXPERT Tomasz Rocki, ul. Małej Łąki 72, 02-793 Warszawa.

4. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 9 Przekazywanie danych do państwa trzecich

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA lub innego państwa, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

§ 10 Profilowanie

1. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Dzięki profilowaniu Administrator może dopasować pewne treści do potrzeb lub zainteresowań danej osoby i przypomnieć o niedokończonych zakupach, lub przesłać propozycję produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom danej osoby. Decyzję w tym zakresie Administrator podejmuje na podstawie kryteriów takich jak częstotliwość realizowanych zakupów w Sklepie internetowym, rodzaj zakupionych produktów, przeglądane produkty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji produktu lub też dokończyć zakupy w Sklepie internetowym.

2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuacje Klientów.

3. Administrator w ramach kampanii marketingowych korzysta z usług spółki Klaviyo Inc., która umożliwia przesyłanie do danej osoby korzystającej ze strony Sklepu internetowego spersonalizowanych komunikatów. W tym przypadku profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec danej osoby skutków prawnych lub wpływających na daną osobę w podobnie istotny sposób. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.

§ 11 Zaufane Opinie

1. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 779-242-03-93, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.

2. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§ 12 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

2. Sklep internetowy wykorzystuje dwa typu plików cookies:

 1. cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,

 2. cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

3. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3)

Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies

Cel

Typ

Data ważności

AWSALB

Optymalizacja strony internetowej

HTTP

6 dni

AWSALBCORS

Optymalizacja strony internetowej

HTTP

6 dni

PrestaShop-#

Niesklasyfikowany

HTTP

19 dni

Pliki cookies preferencyjne (3)

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

KL_FORMS_MODAL

ans.sklep.pl

HTTP

1 rok

ssupp.chatid

ans.sklep.pl

HTTP

Sesyjny

ssupp.vid

ans.sklep.pl

HTTP

179 dni

Pliki cookies statystyczne (16)

Pliki cookies statystyczne pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

__kla_id

ans.sklep.pl

HTTP

2 lata

__vw_tab_guid

ans.sklep.pl

HTML

Sesyjny

_ga

ans.sklep.pl

HTTP

2 lata

_gat

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

_gid

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

_omappvp

ans.sklep.pl

HTTP

11 lat

_ym_d

ans.sklep.pl

HTTP

1 rok

_ym_isad

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

_ym_retryReqs

ans.sklep.pl

HTML

Stały

_ym_uid

ans.sklep.pl

HTTP

1 rok

_ym_uid

ans.sklep.pl

HTML

Stały

hjViewportId

ans.sklep.pl

HTML

Sesyjny

omVisits

ans.sklep.pl

HTML

Stały

omVisitsFirst

ans.sklep.pl

HTML

Stały

ssupp.visits

ans.sklep.pl

HTTP

179 dni

yandexuid

yandex.ru

HTTP

1 rok

Pliki cookies dotyczące reklam i marketingu (10)

Pliki cookies marketingowe stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronie internetowej, których celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

_ym_metrika_enabled

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

ads/ga-audiences

google.com

PIXEL

Sesyjny

i

yandex.ru

HTTP

1 rok

IDE

doubleclick.net

HTTP

1 rok

metrika_enabled

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

pagead/1p-conversion/#

google.com

PIXEL

Sesyjny

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

1 dzień

webvisor/55067242

yandex.ru

PIXEL

Sesyjny

yabs-sid

yandex.ru

HTTP

Sesyjny

yuidss

yandex.ru

HTTP

1 rok

Pliki cookies niesklasyfikowane (7)

Pliki cookies nieklasyfikowane, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

_omappvs

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

_ym_metrika_enabled_55067242

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

_ym_visorc_55067242

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

_ym55067242_lastHit

ans.sklep.pl

HTML

Stały

_ym55067242_lsid

ans.sklep.pl

HTML

Stały

_ym55067242_reqNum

ans.sklep.pl

HTML

Stały

pshowconversion

ans.sklep.pl

HTTP

1 dzień

4. Strona internetowa wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. rozpowszechniania Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

 2. zbierania anonimowych danych statystycznych, monitorowania ruchu sieciowego za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),

 3. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o.),

 4. prezentowania Certyfikatu Rzetelna firma za pośrednictwem serwisu rzetelnafirma.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Firma.pl),

 5. prezentowania Certyfikatu Honeste sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu honeste.pl (administrator cookies zewnętrznego: Honeste.pl).

5. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.