Obsługa klienta

ZADZWOŃ i ZAMÓW
(pon-pn 9:00-17:00)

(22) 299-49-70
501-130-422

Masz pytania? Napisz!

RODO - FACEBOOK

Informacja RODO dotycząca fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Tomasz Rocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUNT EXPERT Tomasz Rocki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Małej Łąki 72, 02-793 Warszawa, NIP: 521-191-3378, REGON: 389524760.

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: info@ans.sklep.pl

 2. korespondencyjnie: MOUNT EXPERT, ul. Małej Łąki 72, 02-793 Warszawa.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres retencji danych

Prowadzenie Fanpage’a

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

 1. polubieniu fanpage’a,

 2. aktywności na fanpage’u,

 3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

2. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem fanpage’a w celu informowania Państwa o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, a także informowania o naszych produktach oraz usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt z użytkownikami - Messenger

1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię, nazwisko, lub nazwa użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dochodzenie roszczeń

1. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.

2. Dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych użytkowników

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Pozostałych informacji Administrator nie ujawnia innym podmiotom.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu (art. 15 RODO),

 2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania danych (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 6. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 7. do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).